06 - 43 23 30 24
Op & Top events

Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Op & Top Events

B. Activiteiten: alle programma’s en evenementen welke door Op & Top Events worden georganiseerd.

C. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere participanten die gebruik maken van de diensten van Op & Top Events.

D. Deelnemer: iedereen die actief en passief deelneemt aan een door Op & Top Events georganiseerde activiteit.

E. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Op & Top Events levert.

F. Eigenaar: zij die als eigenaar van Op & Top Eventsm staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 59049820.

G. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Op & Top Events en een wederpartij waarop Op & Top Events deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3 Offertes

Aan de hand van de wensen en/of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden ten hoogste twee programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programmabeschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden.

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

Aanmelding en/of bevestiging voor een door Op & Top Events georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk. Men kan zich zowel telefonisch als via internet voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Wanneer bevestiging per telefoon of via internet plaatsvindt, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de afgesloten schriftelijke overeenkomst.

Artikel 5 Wetenschap van risico

Opdrachtgever c.q. deelnemer, die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch dan wel via internet heeft bevestigd) verklaart; kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan alle deelnemers gaan deelnemen, alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan Op & Top Events te hebben gemeld, en de deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

De eigenaar mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.

De eigenaar mag tot vijf dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen.

Op & Top Events houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs, bedraagt 10%.

Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 5 werkdagen voor arrangementsdatum, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop Op & Top Events het annuleringsbericht ontvangt.

Artikel 7 Volmachten

Enkel en alleen de eigenaar – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Op & Top Events – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.

Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.

Bij bevestiging van een activiteit bij Op & Top Events wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 8 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 9 Schade

Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.

Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Op & Top Events en de eigenaren van de locatie en/ of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 10 Begeleiding

De deelnemers van de groep die een activiteit met Op & Top Events zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel Op & Top Events als door Op & Top Events ingehuurde leveranciers) op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 11 Betaling, rente en incassokosten

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum – tenzij anders is overeengekomen – door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Op & Top Events of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bank- of gironummer ten name van Op & Top Events te Uitgeest.

Op & Top Events is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 75% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, maar dient in ieder geval 7 dagen voor aanvang van de activiteit op de bank- of girorekening van Op & Top Events te zijn binnengekomen.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag onbillijk is.

Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.

Op & Top Events is gerechtigd van deze annulering/ betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 12 Annulering

Tegen annulering kan bij Op & Top Events een groepsannuleringsverzekering afgesloten worden. Zodoende is opdrachtgever c.q. deelnemer verzekerd voor geldige redenen van annuleren welke veroorzaakt worden door onzekere gebeurtenissen (voorwaarden op aanvraag verkrijgbaar).

Annulering dient te allen tijde schriftelijk en (bij voorkeur) aangetekend te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een door Op & Top Events georganiseerde activiteit zal Op & Top Events de volgende kosten in rekening brengen:

bij annulering tot 4 weken (28 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 75 % van de totale arrangementssom;

bij annulering vanaf 4 weken (28ste dag inclusief) tot 1 week (7 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 85% van de totale arrangementssom;

bij annulering binnen 1 week (7de dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 100% van de arrangementssom.

Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Op & Top Events ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.

Op & Top Events behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Op & Top Events zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en overmacht

Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachting, die de opdrachtgever c.q. deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Op & Top Events gehouden eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Op & Top Events is toe te rekenen, noch aan de leverancier wiens hulp Op & Top Events bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever c.q. deelnemer; of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteiten begrepen diensten is betrokken; of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Op & Top Events of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt niet verstaan neerslag.

Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid

In geval van aansprakelijkheid voor schade door dood of letsel van de opdrachtgever c.q. deelnemer, beperkt deze aansprakelijkheid zich tot een vergoeding van maximaal € 1.000.000,-.

Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de aansprakelijkheid van Op & Top Events voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de opdrachtgever c.q. deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Op & Top Events.

Op & Top Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- of annuleringsverzekering.

Op & Top Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij een of meerdere deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand aan en/of tijdens een activiteit. Toestemming van Op & Top Events om alcohol te nuttigen voorafgaande en/of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Op & Top Events hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/ of letsel.

Artikel 15 Klachten

Reclames met betrekking tot de door Op & Top Events georganiseerde activiteiten dienen binnen 5 dagen na afloop van de activiteiten c.q. het programma schriftelijk per aangetekende post bij Op & Top Events te worden ingediend.

Het indienen van reclames schort de betalingsverplichting van de factuur niet op.

Artikel 16 Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen wederpartij en Op & Top Events, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Op & Top Events blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet, of het toepasselijke internationale verdrag, bevoegde rechter.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Op & Top Events en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Auteursrecht, industrieel eigendom

Op & Top Events behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet

2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Op & Top Events bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Op & Top Events toebehoren.